Leegloop vrijwel tot stilstand gekomen in RK Kerk Noord Nederland

In het Bisdom Groningen-Leeuwarden bleef het aantal gelovigen nagenoeg gelijk, de kerkgang daalde met ongeveer 1%. Daarmee is de afname in het Noorden veel kleiner dan in de rest van Nederland.

  Ons land kent iets minder dan 4 miljoen geregistreerde Rooms-Katholieken, ofwel 22% der bevolking. Zoals bij alle Christelijke Kerken daalde de afgelopen jaren door overlijden en uittreding het aantal gelovigen. Bij de Rooms-katholieken met ongeveer 55.000 per jaar.

Het Noordelijkste Bisdom bestaande uit de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en de Noord-Oostpolder bleef het aantal Roomschen stabiel rond de 101.000. (Cijfers Kaski, het centrum voor geloof en samenlevingsonderzoek van de Radboud Universiteit te Nijmegen). Kaski publiceerde dinsdag het rapport Kerncijfers van de RK Kerk in Nederland 2017.

In de Noordelijke provincies is nog sprake van een trouwe kerkgang zowel bij Katholieken als bij protestanten. Landelijk gezien gaat in 2017 4,2 % aller Katholieken trouw naar de Mis. In het Bisdom van Bisschop Ron van den Hout (foto links), ook wel eens de Katholieke diaspora genoemd, ligt dat percentage op maar liefst 7,6 procent! een zeer opvallende afwijking van de landelijke kerkgang, waar het aantal kerkgangers tussen 2016 en 2017 daalde met 8,9 procent

De teruggang in kerklidmaatschap en kerkgang heeft in eerste aanleg te maken met natuurlijke oorzaken zoals de explosieve vergrijzing en daarmee hoog aantal sterfgevallen, zeker in plattelandsgebieden. Door de komst van immigranten blijft de Nederlandse bevolking nog redelijk op peil. Opvallend is dat de meeste immigranten vasthouden aan hun islamitische geloof. Immigranten die zich bekeren tot het Christendom kiezen vrijwel allemaal voor het protestantisme, met name baptisme of evangelicale Kerk.

Noorderlingen geven om hun Kerk

Zonder vrijwilligers geen Kerk. Het aantal vrijwilligers dat er mede voor zorgt dat de Noordelijke Parochies kunnen blijven ‘draaien’ daalde van 10.100 naar 9800. Daarmee waren eind 2017 9,7 procent van de noordelijke Katholieken als vrijwilliger in de Parochie actief. Dat is twee! keer zoveel dan het landelijk gemiddelde van 4,8 procent.

Nauwelijks Kerksluitingen in het Noorden

Landelijk daalde het aantal Katholieke kerkgebouwen tussen 2013 en 2017 jaarlijks met ongeveer 1 tot 2 procent, van 1571 tot 1464. In 2017 zijn in het Bisdom Groningen-Leeuwarden twee kerkgebouwen afgestoten: Makkum en Jirnsum. In Makkum wordt tegenwoordig in een ander gebouw gekerkt, Jirnsum kent een ongelukkige omstandigheid, daar huurt de kerk het gebouw terug voor de vieringen. In het Bisdom Groningen-Leeuwarden bleef het aantal Priesters en Diakens gelijk. De provincie Friesland zal de komende jaren te maken krijgen met een forse krimp in de bevolking door de snel groeiende vergrijzing en het wegtrekken van de jeugd naar elders.

Bron: Kaski/ADN/FD Foto: MB RK Kerk Ter-Apel/Bisdom GL

Geef een reactie op dit artikel