Nieuwe Gedragscode Pastoraat

De eerste editie van de Gedragscode Pastoraat werd op 1 juli 2014 van kracht. Sindsdien is de tekst binnen de Nederlandse bisdommen en door de Religieuzen geëvalueerd. Aan de hand van de binnen gekomen opmerkingen is de tekst van de Gedragscode aangepast.

De wijzigingen zijn beperkt gebleven. Deze tweede editie is door alle Nederlandse dioce­sane bisschoppen van kracht verklaard voor hun bisdommen en aanvaard door de KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) die deze Gedragscode ook in hun instituten toepassen. De nieuwe editie wordt op 13 april 2018 van kracht.

De Gedragscode geldt voor wie binnen de pastorale zorg van de kerk werkzaam zijn. Aan het begin van de tekst van de Gedragscode wordt de werkingssfeer meer precies bepaald. Ook van vrijwilligers wordt verwacht dat zij zich door de bepalingen van deze Gedragscode laten leiden; de Gedragscode is uitdrukkelijk van toepassing op vrijwilligers van een parochie of kerkelijke instelling die werken met minderjarigen en/of met personen die verstandelijk beperkt zijn of anderszins kwetsbare personen.

Klachten van schendingen van de gedragscode kunnen aanhangig worden gemaakt bij het R.K. Meldpunt Grens­over­schrijdend gedrag (www.meldpuntgrens­over­schrijdendgedragrkk.nl). De meldpunt­functionaris zal kunnen aangeven op welke wijze de klacht verder behandeld kan worden.

Het belang van deze Gedragscode zal duidelijk zijn in een tijd die terecht bijzondere aandacht vraagt voor gepast gedrag van vertegen­woor­digers van de kerk en de bescherming van kwetsbare personen. Daarom vragen de Nederlandse Bisschoppen om de richtlijnen van de Gedragscode regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks of twee-jaarlijks) aan de orde te stellen in opleidingen tot ambten en bedieningen binnen de katholieke kerk en in dekenale en diocesane bijeenkomsten van priesters, diakens, pastoraal werkers, catechisten en vrijwilligers. Aan een handleiding voor dergelijke besprekingen van de Gedragscode wordt nog gewerkt.

Klik hier om de ganse code te lezen

Bron: NL Bisschoppenconferentie

 

Leave a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*