Bisschop Jos Punt morgen 10 jan. jarig

Morgen donderdag 10 januari is de verjaardag van Mgr. Jos Punt Bisschop van het Bisdom Haarlem Amsterdam. MariaBode feliciteert. Een fijne verjaardag en Gods rijkste zegen voor het nieuwe levensjaar !

Wilt U de Bisschop ook feliciteren:

Bisschopshuis
Leidsevaart 146
2014 HE  Haarlem info@bisdomhaarlem-amsterdam.nl

 

Jozef Marianus (Jos) Punt (Alkmaar 10 jan. 1946) is bisschop van het katholieke bisdom Haarlem-Amsterdam, dat tot 1 januari 2009 bisdom Haarlem heette. Zijn wapenspreuk luidt: Sub tuum praesidium (Onder Uw bescherming).

Hoewel hij katholiek werd opgevoed, hield Punt het katholieke geloof tijdens zijn universitaire studie economie min of meer voor gezien en verdiepte hij zich uitvoerig in esoterie en gnostiek. Ook sloot hij zich toentertijd aan bij de Rozenkruisers. Hij las echter ook de Bijbel en andere christelijke geschriften. Deze spraken hem op een gegeven moment meer aan en deden hem besluiten terug te keren tot het katholieke geloof en zich te laten opleiden tot priester, teneinde volledig voor het katholieke geloof werkzaam te kunnen zijn.

In 1973 behaalde hij het doctoraalexamen economie aan de Universiteit van Amsterdam. In 1974, zich bewust van zijn roeping, meldde hij zich aan bij het enige priesterseminarie dat Nederland destijds kende, het grootseminarie Rolduc van het bisdom Roermond. Punt werd op 9 juni 1979 door bisschop Gijsen in de kathedrale kerk van St. Christoffel in Roermond tot priester gewijd.

Daarna verbleef Punt twee jaar in Augsburg waar hij de Sociale leer van de Rooms-Katholieke Kerk bestudeerde. Na deze periode werd hij docent op Rolduc, terwijl hij werkte aan zijn proefschrift Die Idee der Menschenrechte. In 1984 promoveerde hij summa cum laude tot doctor in de theologie aan de Universiteit Augsburg.

Bisschop

Op 1 juli 1995 werd Jos Punt door Kardinaal SimonisBisschop Bomers en bisschop Wiertz in de Kathedrale basiliek Sint Bavo te Haarlem tot bisschop gewijd, nadat hij door paus Johannes Paulus II tot hulpbisschop van Haarlem was benoemd.

Toen Bomers in 1998 overleed, werd Punt benoemd tot diocesaan administrator. Pas na drie jaar, op 21 juli 2001 werd hij benoemd tot bisschop van het bisdom Haarlem – een naar verhouding tamelijk lange sedisvacatio. Van 24 juni 2000 tot 25 oktober 2011 werd hij bijgestaan door hulpbisschop Johannes Gerardus Maria van Burgsteden S.S.S. Tegenwoordig is Johannes Willibrordus Maria Hendrikszijn hulpbisschop. Al jaren voor zijn aanstelling als bisschop van Haarlem-Amsterdam werd Punt per april 1995 benoemd tot diocesaan administrator voor de Nederlandse Krijgsmacht, oftewel plaatsvervangend legerbisschop. Sinds bisschop Bär in maart 1993 aftrad, is deze bisschopszetel nog steeds vacant.

Sinds de oprichting van het bisdom in 1559 is Punt de dertiende bisschop. Gerekend vanaf het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in Nederland in 1853 is hij de elfde bisschop.

De benoeming in 2001 van de volgens sommige media als “conservatief” bekendstaande Punt lijkt volgens diezelfde bronnen te passen in de lijn van het Vaticaan om “behoudende” ambtsdragers te benoemen in de Nederlandse kerkprovincie in het kader van een “conservatieve restauratie”.

Punt richt zijn beleid onder meer op het terugdringen van de positie en de invloed die pastoraal werkers (lekenvoorgangers) sinds de jaren zestig en zeventig in de kerk in Nederland hebben verworven. Hij staat een “sacrale Kerk” voor, met een duidelijke scheiding tussen de bevoegdheden van leken en gewijden. 

Mariaverering

Bisschop Punt heeft van moederskant een sterke band met Maria meegekregen, zoals blijkt uit zijn speciale devotie voor de verschijningen van Maria in Amsterdam (de Vrouwe van alle Volkeren), zijn verering voor Maria als ‘Medeverlosseres’ en als ‘Middelares van Alle Genade’ en zijn aan een Mariagebed ontleende wapenspreuk. Op de door hem geïnitieerde Gebeds- en ontmoetingsdag voor de Vrouwe, 23 mei 2010, (Pinksteren), in de Beurs van Berlage te Amsterdam kwamen 1300 mensen af. De bijeenkomst is al enige jaren een traditie.

Erkenning Mariaverschijning

Op 31 mei 2002 heeft bisschop Punt de Mariaverschijning van Amsterdam de hoogste kerkelijke erkenning gegeven, het “constat de supernaturalitate”, waarmee bevestigd werd dat Maria daar in de jaren veertig en vijftig verscheen aan Ida Peerdeman.

Wetenswaardigheden

Geef een reactie op dit artikel