Oktobermaand, Rozenkransmaand

Leestijd: 3 minuten

Oktober: Mariamaand, Rozenkransmaand

Oktober is, na de maand mei, de tweede Maria­maand. Het is een uitbrei­ding van het oor­spron­ke­lijke feest van Maria van de Rozen­krans.

Paus Pius V heeft dit li­tur­gische feest inge­steld ter nage­dach­te­nis van de zee­slag bij Lepanto (Griekenland), die plaats vond op 7 ok­to­ber 1571. Bij deze slag versloegen chris­te­lijke troepen de Turkse Ottoma-nen. Paus Pius (1566-1572) schreef deze over­win­ning toe aan de hulp van de Maagd Maria, verkregen door het bid­den van de Rozen­krans. De Rozen­krans­maand werd in de 19e eeuw inge­steld.

De Rozen­krans

De Rozen­krans (of Pater Noster) bestaat uit 5 grote en 50 kleine kralen en wordt gebruikt voor het Rozen­krans­ge­bed. Dit gebed bestaat uit het bid­den van het Onze Vader (15 maal) en het Wees-gegroet (150 maal) door de Rozen­krans drie maal te doorlopen. Tijdens dit gebed wordt het leven, lij­den van Jezus en ook de ver­rij­ze­nis overwogen.

Het bid­den van 150 maal een ‘wees gegroet’ is van oorsprong een ver­een­vou­diging voor de gewone kerk­be­zoekers, die de 150 psalmen niet uit het hoofd kon­den opzeggen, zoals de klooster­broe­ders.

De rozen­krans dankt haar naam aan een open­ba­ring van Maria zelf: iedere keer dat een ‘wees gegroet’ wordt gebe­den, schenkt men haar een mooie roos. Elke complete rozen­krans is voor haar een kroon van rozen.

Bij het bid­den van een rozen­krans denken we aan de vijf­tien geloofsgeheimen (mysteries). Per vijf ge­groe­peerd staan deze bekend als de blijde, de droevige en de glorie­volle geheimen.

In 2002 heeft Paus Johannes Paulus II daar de ‘vijf geheimen van het Licht’ aan toe­ge­voegd. Bij elkaar geven de ‘geheimen’ een soort samen­vat­ting het evan­ge­lie. Hierdoor kan het bid­den van de rozen­krans iemand meer bewust maken van de Bijbel­bood­schap.

Blijde geheimen

 1. De engel Gabriël brengt de blijde bood­schap aan Maria
 2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth
 3. Jezus wordt geboren in de stal van Beth­le­hem
 4. Jezus wordt in de tempel opgedragen
 5. Jezus wordt in de tempel terug­ge­von­den
Geheimen van de Rozenkrans

Geheimen van het Licht

 1. De doop van Jezus in de Jordaan.
 2. De open­ba­ring van Jezus op de bruiloft van Kana.
 3. Jezus’ aan­kon­di­ging van het Rijk Gods.
 4. De gedaante­ver­an­de­ring van Jezus op de berg Tabor
 5. Jezus stelt de Eucha­ris­tie in.

Droevige geheimen

 1. Jezus bidt in doodsangst tot zijn hemelse Vader
 2. Jezus wordt gegeseld
 3. Jezus wordt met doornen gekroond
 4. Jezus draagt het kruis naar de berg van Calvarië
 5. Jezus sterft aan het kruis

Glorie­volle geheimen

 1. Jezus verrijst uit de doden
 2. Jezus stijgt op ten hemel
 3. De Heilige geest daalt neer over de apos­te­len
 4. Maria wordt in de hemel opgeno­men
 5. Maria wordt in de hemel gekroond

Naast het gedenken van de geheimen is er plaats voor per­soon­lijke gebeds­in­ten­ties.

Steeds na het noemen van een geheim en intentie wor­den er 10 Wees­ge­groeten gebe­den (een zo­ge­naamd tientje). Dit wordt vooraf­ge­gaan door een Onze Vader en afgesloten met een korte lofprij­zing. Om de tel niet kwijt te raken gebruikt men de kralenket­ting.

Bij ieder kraaltje hoort een gebed. De kraaltjes van een tientje liggen bij elkaar, het Onze Vader wordt op een apart kraaltje gebe­den, tussen twee tientjes in. De rozen­kransket­ting heeft vijf tientjes, zodat men driemaal rond moet, om de volle­dige rozen­krans te bid­den. Het begin van de ket­ting met een kruis is voor inlei­dende aan­roe­pen, gebe­den en een ge­loofs­be­lij­de­nis bedoeld.

Rozenhoedje

De korte versie van het rozen­krans­ge­bed is het rozenhoedje. Men bidt de rozen­krans één keer rond. Wanneer men één rozenhoedje, bestaande uit vijf zo­ge­naamde ‘tientjes’, bidt, koppelt men de geheimen of mysteries aan een bepaalde dag van de week: op maan­dag en zater­dag de blijde geheimen, op don­der­dag de geheimen van het Licht, op dins­dag en vrij­dag de droevige, op woens­dag en zon­dag de glorie­volle geheimen.