Bevoegdheden van de Bisschoppenconferentie ten aanzien van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC worden beperkt

Leestijd: 3 minuten
[responsivevoice_button voice=”Dutch Female” buttontext=”Lees voor”-ARNHEM- (ADN) Vandaag heeft de Ondernemingskamer een onderzoek bevolen naar het beleid en de gang van zaken bij Stichting Katholieke Universiteit (SKU) en onmiddellijke voorzieningen getroffen. SKU houdt de Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum (Radboud UMC) in stand en fungeert feitelijk als hun raad van toezicht.

Het geschil tussen SKU en de Bisschoppenconferentie

SKU had zelf om het onderzoek en de voorzieningen verzocht. De aanleiding is een geschil tussen het bestuur van SKU en de Nederlandse Bisschoppenconferentie over de wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheid tot benoeming van de leden van het bestuur van SKU uitoefent en over de door het bestuur van SKU beoogde verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC.

De statuten van SKU houden in dat de Bisschoppenconferentie de leden van het bestuur van SKU benoemt. Vanaf juli 2014 doen zich met betrekking tot de benoeming van bestuursleden van SKU problemen voor. Een aantal door SKU voorgedragen kandidaten is door de Bisschoppenconferentie niet benoemd omdat zij onvoldoende katholiek zouden zijn. Als gevolg daarvan is een sinds 2016 bestaande vacature in het bestuur niet vervuld en vervult een aantal bestuursleden noodgedwongen een derde termijn.

Daarnaast bestaat een impasse tussen SKU en de Bisschoppenconferentie over een herstructurering die is gericht op de verzelfstandiging van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC. Dat onderdeel van het geschil heeft vooral betrekking op de samenstelling van de raden van toezicht van de universiteit en van het UMC na de verzelfstandiging. SKU kan haar statuten niet wijzigen zonder instemming van de Bisschoppenconferentie.

Het oordeel van de Ondernemingskamer

De problemen die zich al vanaf 2014 voordoen bij de benoeming van bestuursleden van SKU zijn een gegronde reden om aan een juiste gang van zaken te twijfelen. Een adequate samenstelling van het bestuur van SKU is van zwaarwegend publiek belang. Het bestuur fungeert als raad van toezicht van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC, instellingen met een belangrijke maatschappelijke functie die overwegend uit publieke en collectieve middelen worden gefinancierd.

Ook het uitblijven van de beoogde herstructurering is een gegronde reden om aan een juiste gang van zaken te twijfelen.

De Bisschoppenconferentie gebruikt haar statutaire bevoegdheden om haar opvatting over de katholieke identiteit van de Radboud Universiteit en het Radboud UMC gestalte te geven. Die opvatting strookt niet met huidige betekenis van de katholieke identiteit voor de universiteit en het UMC. Het is bovendien niet denkbaar dat de universiteit en het UMC aan hun katholieke identiteit invulling gaan geven op de door de Bisschoppenconferentie gewenste wijze.

De wijze waarop de Bisschoppenconferentie haar bevoegdheden inzet schaadt bovendien het belang van SKU, de Radboud Universiteit en het Radboud UMC, omdat daarmee een adequate samenstelling van het bestuur van SKU als toezichthoudend orgaan wordt belemmerd en de beoogde herstructurering, die uit een oogpunt van good governance nodig is, niet kan worden gerealiseerd.

Onmiddellijke voorzieningen

Het belang van SKU, de Radboud Universiteit en het Radboud UMC en hun maatschappelijke functie vergen dat aan de bestaande impasse zo spoedig mogelijk een einde komt. De Ondernemingskamer treft daarom de volgende onmiddellijke voorzieningen voor de duur van het geding:

– Het bestuur van SKU is in afwijking van de statuten exclusief bevoegd tot benoeming en ontslag van bestuurders van SKU;
– Het bestuur van SKU is in afwijking van de statuten bevoegd om (zonder goedkeuring van de Bisschoppenconferentie) te besluiten tot de herstructurering. Het bestuur kan daartoe de statuten vaststellen van de stichtingen waarin de Radboud Universiteit en het Radboud Universitair Medisch Centrum na de herstructurering zullen zijn ondergebracht. Het bestuur kan tevens per de datum van de herstructurering de leden van de beide raden van toezicht benoemen, met uitzondering van één door de Bisschoppenconferentie te benoemen lid.

Hiermee wordt beoogd dat de huidige en toekomstige vacatures in het bestuur van SKU op korte termijn kunnen worden vervuld en de herstructurering kan worden gerealiseerd met inbegrip van de samenstelling van de raad van toezicht van de Radboud Universiteit en raad van toezicht van het Radboud UMC.