Bisschop verbiedt priesterwijdingen Pius X priesterbroederschap

Leestijd: 3 minuten

Donderdag 27 juni 2024 ~10:12 uur ~ Bron: Redactie Kerk/VN/KNA ~ Beeld: Johanna Buchholz

-Regensburg (D) – De traditionalistische Pius X broederschap wil komend weekeinde weer priesters wijden in het Duitse plaatsje Zaitzkofen. Dat gaat niet door als het aan de diocesaan bisschop Rudolf Voderholzer van Regensburg ligt. Hij voelt zich “gedwongen de rechtsorde van de kerk te beschermen.”

Bisschop Rudolf Voderholzer uit Regensburg heeft de diaken- en priesterwijdingen van de extreem conservatieve ‘Priesterbroederschap St. Pius X’ (FSSPX) verboden, die zaterdag in hun seminarie in Zaitzkofen (Beieren) op het programma staan.

Zoals het bisdom Regensburg gisteren bekendmaakte, benadrukt Voderholzer in een brief aan het seminarie dat de wijdingen zonder toestemming plaatsvinden. De Piusbroederschap negeert de noodzakelijke wettelijke voorwaarden van de rooms-katholieke kerk voor wijdingen. “Als gevolg van dit gedrag voel ik mij opnieuw genoodzaakt om de rechtsorde van de kerk te beschermen en, als Ordinarius loci (lokale bisschop), om ongeoorloofde wijdingen, net als in voorgaande jaren, uit naam van de kerk te verbieden,” aldus Voderholzer in zijn brief.

Voderholzer legt verder uit dat hij hoopt dat de Piusbroederschap een eerlijke poging zal ondernemen om in de toekomst terug te keren in volledige gemeenschap met de Rooms-katholieke kerk. Volgens het bisdom houdt de ‘ecclesiologische zelfisolatie’ van de broeders geen verband met de viering van de Heilige Mis in de buitengewone vorm van de Romeinse ritus, waarvan de viering op veel plaatsen ook binnen de katholieke kerk mogelijk is. 

Vorige jaren al verboden

De afgelopen jaren heeft Voderholzer herhaaldelijk grote bedenkingen geuit over de wijding van de Piusbroederschap tot het priesterschap in Zaitzkofen, gelegen in het bisdom Regensburg. Reeds in 2017 verbood hij aangekondigde wijdingen bij het afvallige seminarie.

“Bisschoppen en priesters van de broederschap van het Zaitzkofen-seminarie zijn geschorst en mogen daarom geen kerkelijke ambten uitoefenen”, oordeelde het bisdom Regensburg destijds. De Pius X gemeenschap had eerder verwezen naar een vermeende brief van de Pauselijke Commissie ‘Ecclesia Dei’, die verantwoordelijk was voor de dialoog. In 2016 lieten zij de priestergemeenschap weten dat “zij in de huidige overgangsfase vrijelijk priesterwijdingen kunnen uitvoeren zonder de plaatselijke bisschop om toestemming te vragen en zich kunnen beperken tot het doorgeven van de namen van de kandidaten.” De commissie werd echter in 2019 ontbonden.

Marcel Lefenvre

Het traditionalistische Priestergenootschap St. Pius X werd in 1969 opgericht door de omstreden Franse aartsbisschop Marcel Lefebvre (1905-1991). Het verwierp veel van de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De belangrijkste twistpunten zijn liturgie, godsdienstvrijheid en oecumene. Aanvankelijk erkend door de kerk, trok Rome zijn canonieke goedkeuring in 1975 in. Na ongeoorloofde wijdingen werd Lefebvre in 1976 uitgesloten van de uitoefening van zijn ambt. Door op 30 juni 1988 zonder Pauselijke goedkeuring vier priesters van zijn broederschap tot bisschop te wijden, werden zij alle vijf geëxcommuniceerd. De wijdingen uitgevoerd door Lefebvre met betrekking tot zijn zogenaamde ‘ bisschoppen’, zijn volgens het kerkelijk recht niet toegestaan.

Vooral onder Paus Benedictus XVI (2005-2013) waren er pogingen om de Piusbroederschap te re-integreren in de kerkelijke structuur. Deze pogingen mislukten echter. Wel kwam er een versoepeling voor het celebreren van de zogenaamde Tridentijnse Mis. Die versoepeling werd door Paus Franciscus weer  grotendeels teruggedraaid. In het Vaticaan gaan nu stemmen op, de viering van dergelijk missen voor ‘heimwee-katholieken’ volledig te verbieden.