Vaticaan staat wegens Corona-Pandemie Generale Absolutie toe

Leestijd: 2 minuten -Vaticaanstad- (KNA) In verband met de Corona-Pandemie heeft het Vaticaan aan de Priesters in alle betroffen gebieden,  de mogelijkheid tot de Generale Absolutie verleend. Zij kunnen zodoende de aanwezige gelovigen, zonder individuele Biecht, de vergeving van hun zonden schenken.

De vergeving der zonden, die de Priester als plaatsvervanger van Jezus Christus uitspreekt, is volgens de Katholieke Leer normaal gesproken alleen ná een voorafgaande mondelinge Biecht mogelijk. In collectieve doodsnood laat het Kerkelijk recht echter een andere mogelijkheid toe. Dit is thans het geval.

In het vrijdag, door het Vaticaan, uitgevaardigde Decreet staat: Geestelijken moeten deze optie vooral daar gebruiken, waar geïnfecteerde mensen in doodsnood verkeren, zoals in ziekenhuizen. Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, is ook de inzet van luidsprekers toegestaan, opdat de betroffenen de kwijtschelding hunner zonden ook akoestisch
kunnen waarnemen.

In de door de pandemie bijzonder hard getroffenen gebieden kunnen de Bisschoppen deze toestemming aan de Priesters verlenen. De geestelijken kunnen ook op eigen initiatief tot deze maatregel over gaan, maar moeten daarna hun Bisschop hierover zo spoedig mogelijk informeren.

Ten aanzien van de individuele Biecht herinnert het Decreet er aan, dat de mondelinge Biecht in fysieke tegenwoordigheid van de Biechteling en Priester de enige correcte vorm is. Over praktische noodoplossingen, zoals uitwijken naar telefonische of andere digitale vormen van Biechten, ‘spreekt’ het Decreet zich niet uit.

Daarnaast herinnert het Decreet aan de mogelijkheid, ook zonder Biecht en zonder Generale Absolutie, maar met oprecht berouw, bij God de vergeving van de eigen zonden te verkrijgen. Deze vergeving is volgens Kerkelijk recht echter alleen mogelijk, als de zondaar zich er toe verplicht, bij de eerstvolgende gelegenheid de Biecht in te halen.

Het Vaticaanse Decreet werd ondertekend door Kardinaal Mauro Piacenza. Gelijktijdig
met de toestemming voor de Generale-Absolutie deelde de Kardinaal nog mee, dat allen die met het Coronavirus zijn geïnfecteerd, allen, die de zieken bijstaan alsook alle gezonde mensen, die deelnemen aan een aanbidding voor een Tabernakel met gebeden, betrekking hebbende op de Coronacrisis, een volle Aflaat verkrijgen. Daaronder verstaat de Katholieke Kerk een kwijtschelding van straf in het Hiernamaals.