Jaarverslag 2023 Aartsbisdom Utrecht verspreid

Leestijd: 2 minuten
Donderdag 20 juni 2024 ~14:03 uur ~ Bron: Redactie Kerk/Aartsbisdom ~ Beeld: RK-Aartsbisdom

-Utrecht- De bisdomstaf van het Rooms-katholieke aartsbisdom Utrecht heeft het Jaarverslag 2023 gepubliceerd. De tekst is ook dit jaar thematisch ingedeeld in 17 hoofdstukken (met onder meer ‘Pastorale organisatie’, ‘Caritas en diaconie’, ‘Liturgie en kerkelijk jaar’, ‘Oecumene’, ‘Jeugd/Jongeren en Catechese’, ‘Roepingenraad’ en ‘Ariëninstituut’. Het slothoofdstuk is een chronologie van memorabele gebeurtenissen in het afgelopen jaar.

De bisdomstaf stelt in dit jaarverslag dat 2023 “de geschiedenis van ons aartsbisdom zal ingaan als een jaar waarin na veel voorbereidingen een nieuw en belangrijk missionair initiatief werd genomen, dat werd aangekondigd op de Bisdomdag op zaterdag 11 november in Ede. Die dag kwamen bijna 200 deelnemers uit het Aartsbisdom Utrecht bijeen. Onder het thema ‘Samen groeien als parochie in de kracht van de Heilige Geest’ bogen zij zich deze dag over de missionaire parochie: hoe kunnen parochies in deze tijd van krimp missionair zijn en nieuwe mensen aanspreken? Behalve luisteren naar verhalen en getuigenissen was er ook veel ruimte voor uitwisseling met andere aanwezigen.

De programmaonderdelen werden afgewisseld met zang en gebed. De hele dag was er eucharistische aanbidding, verzorgd door enkele zusters van de Ongeschoeide Karmelietessen uit Arnhem. De dag werd afgesloten met een gezamenlijke eucharistische aanbidding en de zegen van de RK aartsbisschop kardinaal Eijk. Deze Bisdomdag vormde een startpunt voor een langer traject, waarin in een bezoekronde aan alle parochies geïnventariseerd zal worden wat daar de wensen, verlangens en mogelijkheden zijn om uit te groeien tot een missionaire parochie.”

Het jaarverslag geeft in vogelvlucht en zonder naar volledigheid te streven aan wat er in 2023 in het Rooms-katholieke aartsbisdom zowel in pastoraal als in bestuurlijk opzicht is geschied op de terreinen liturgie, diaconie, catechese en gemeenschapsopbouw. De bisdomstaf bedankt van harte allen die op welke wijze dan ook hieraan hebben bijgedragen met hun gelovige inzet en betrokkenheid.

In het slotwoord schrijft vicaris-generaal mgr. Hoogenboom: “Uit dit jaarverslag moge blijken hoe ook in 2023 in het Aartsbisdom Utrecht velen zich in onderscheiden ambten, functies en verantwoordelijkheden hebben ingezet voor het bewaren van de schatten van ons katholieke geloof en het verkondigen van de Blijde Boodschap van onze Heer Jezus Christus aan zoveel mogelijk mensen. En dat op een wijze die past bij deze tijd en de omstandigheden waarin de Kerk leeft.”

Klik hier om het Jaarverslag 2023 te lezen