60% van alle RK-kerken in Bisdom Haarlem-A’dam gaat binnen 5 jaar sluiten

Leestijd: 2 minuten

Leegloop en geldgebrek hoofdoorzaken

Zaterdag 243 september 2022 – 09:23 – Bron: Bisdom/NHD/ADN- Beeld: PB
 -Haarlem- Het is inmiddels ruim vijf jaar gele­den dat het bisdom Haarlem-A’dam de beleids­no­ti­tie ‘Kerk in een veran­der(en)de samen­le­ving’ uitbracht en acht­tien jaar gele­den dat het bisdom de beleidsnota ‘Nieuwe tij­den, nieuwe wegen’ pre­sen­teerde.

Ver­an­de­ringen in de samen­le­ving

Zoals de titels van deze do­cu­menten al aan­ge­ven gaan deze beleids­do­cu­menten in op de ver­an­de­ringen in de samen­le­ving  waarbij wordt gereflec­teerd én vooruitgekeken. Het geloof is wel het­zelfde ge­ble­ven, maar geloven is in deze tijd niet meer van­zelf­spre­kend. Pa­ro­chies hebben te maken met min­der kerk­gan­gers, vrij­wil­li­gers en fi­nan­ciën. Hierdoor is het niet meer haal­baar om op alle locaties aanwe­zig te blijven. De Kerk zal zich moeten aanpassen naar die situatie. Niet alleen or­ga­ni­sa­torisch, ook pas­to­raal zodat pa­ro­chi­anen van alle leeftij­den zich op centrale plekken thuis kunnen voelen.

Terugloop

De terugloop zorgt er zelfs voor dat er de komende vijf jaar in het bisdom Haarlem-Amsterdam bijna 100 kerken moeten sluiten. In totaal zijn er in het bisdom in Noord-Holland 164 RK-kerkgebouwen. De reden: het aantal parochianen loopt steeds meer terug waardoor de kerken het financieel niet meer trekken. Dat meldt het bisdom in een bericht aan het Noord-Hollands Dagblad. Op korte termijn zal besloten worden welke kerken open blijven en welke sluiten.

Op 10 sep­tem­ber jl. is het bisdom daarover met circa 90 pa­ro­chie­be­stuur­ders in gesprek gegaan. Na een inlei­ding door bis­schop mgr. J.W.M. Hendriks volgde een pre­sen­ta­tie van de alge­meen econoom de heer T.J. van der Steen. Daarin gaven zij aan hoe zij terugkijken naar de afgelopen jaren. Het bisdom ziet dat de processen traag verlopen omdat bijna ie­der­een het moei­lijk vindt het verle­den los te laten. Echter, de pas­to­rale én fi­nan­ciële situatie is urgent.